Minar Restaurant


Minar Restaurant

Minar Restaurant

  • 04428114700
  • 04428113691


Hotel Savera, 146, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai- 600004, Tamil Nadu

In Hotel Savera