Dr. Shobha C.E


Dr. Shobha C.E

Dr. Shobha C.E

  • (080) 26691491


16, 19th Main, Padmanabha Nagar, Bangalore- 560085, Karnataka

Near Kidney Foundation Hospital