Dr. Samir Kumar Roy


Dr. Samir Kumar Roy

Dr. Samir Kumar Roy

  • (033) 22415841
  • 09830145173


4, Sagar Dhar La, Girish Park, Kolkata- 700006, West Bengal

Near Girish Park Metro Station