Dr B Sathyanarayana Rao


Dr  B Sathyanarayana Rao

Dr B Sathyanarayana Rao

  • (040) 23096644
  • (040) 23095777
  • 09866309933


S57/A IDA Shapur Nagar, Jeedimetla, Hyderabad- 500055, Telangana

Near - Sai Bhavan Hospital